Nyebarin Akun SSH Auto ManduL

menyebar akun ssh sama saja tidak menghargai karya anak bangsa. Yang nyebar kek Anjing